Porez na osobni dohodak

Crna Gora

Tko je obveznik poreza na dohodak?

Porez na osobni dohodak

Obavezni obveznik poreza na dohodak fizičkih lica je rezidentno ili nerezidentno fizičko lice koje ostvari oporezivi prihod na teritoriji Crne Gore.

Rezidentna fizička osoba je fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriji Crne Gore ili je ovdje središte svojih poslovnih i životnih interesa, ili boravi na teritoriji Crne Gore duže od 183 dana u poreznoj godini. Rezident je i fizička osoba koja je upućena izvan Crne Gore radi obavljanja poslova za fizičku ili pravnu osobu sa prebivalištem u Crnoj Gori ili za međunarodnu organizaciju.

Predmet oporezivanja fizičkog lica rezidenta je prihod koji ostvari u Crnoj Gori i van nje.

Predmet oporezivanja nerezidenta fizičkog lica je prihod koji to lice ostvari od djelatnosti koju obavlja stalnim mjestom rada (mjesta poslovanja) u Crnoj Gori.

Predmet oporezivanja nerezidentnog fizičkog lica koje nema stalno mjesto poslovanja (mjesto poslovanja) u Crnoj Gori je prihod koji to lice ostvari od ugovornih naknada, kamata i rente za nekretnine koje se nalaze u Crnoj Gori.

Ako dvije ili više fizičkih osoba zajednički ostvaruju dohodak, porezni obveznik je svaka od tih osoba, prema udjelu u dohotku koji je svaka od njih ostvarila.

 

Koji dohoci podliježu porezu na dohodak?

Porez na dohodak podliježe ostvarenom dohotku:

osobni dohodak,

samostalna djelatnost,

vlasništvo i imovinska prava,

glavni.

 

Što čini poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak?

Poreznu osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak čini oporezivi dohodak umanjen za iznos prenesenog gubitka i osobnog odbitka (840 € godišnje).

Oporezivi dohodak predstavlja razliku između dohotka i opravdanih troškova (rashoda) koje porezni obveznik ima pri njegovu ostvarivanju i održavanju.

Poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od vlastite djelatnosti prilikom utvrđivanja oporezivog dohotka (dobitka) priznaju se troškovi u visini utvrđenoj u financijskim izvještajima (sukladno računovodstvenim propisima), osim troškova za koje je utvrđen drugačiji način utvrđivanja ovog Zakona.

 

Kolika je porezna stopa?

Koristi se jedinstvena (paušalna) porezna stopa.

Stopa poreza na dohodak iznosi 9%.

 

Kako se oporezuju dohodak od imovine i imovinska prava?

Dohodak od imovine i imovinskih prava uključuje:

prihodi ostvareni od iznajmljivanja pokretnina i nekretnina te prihodi od vremenski ograničenog pružanja autorskih prava, prava intelektualnog vlasništva i drugih imovinskih prava.

Poreznu osnovicu (oporezivi dohodak) za plaćanje poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava čini razlika između ukupnog dohotka ostvarenog davanjem te imovine u najam i ukupnih troškova nastalih u vezi s ostvarenjem tog dohotka u ovom poreznom razdoblju.

Troškovi imovine i imovinskih prava uključuju stvarne troškove nastale u vezi s ostvarenjem tih prihoda (ako su dokumentirani) ili standardni trošak od 40% ostvarenih prihoda od imovine i imovinskih prava. Za prihode od iznajmljivanja soba, apartmana i kuća za odmor putnicima i turistima, standardni trošak iznosi 50% ostvarenog prihoda.

U slučaju izravnog dohotka od imovine i imovinskih prava (kada pojedinac iznajmljuje svoju nekretninu drugom pojedincu), porez na dohodak plaća se prilikom podnošenja godišnje porezne prijave.

 

Kada se podnosi godišnja porezna prijava?

Obvezni obveznik poreza na dohodak dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu za obračun i uplatu poreza na dohodak nadležnom poreznom tijelu (prema mjestu prebivališta) do kraja fiskalne godine.

Godišnji zahtjev podnosi se na obrascu GPP-FL do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Porez na dohodak porezni obveznik sam obračunava u godišnjoj poreznoj prijavi primjenom porezne stope (čl. 10. Zakona) na poreznu osnovicu (čl. 8. Zakona), a iznos akontacije plaćenog poreza tijekom godine odbija od ukupno obračunati porez.

Ako je porezni obveznik tijekom godine platio više poreza nego što je dužan po godišnjoj poreznoj prijavi, više plaćeni porez će mu se na njegov zahtjev vratiti ili prebiti kao akontacija za sljedeće porezno razdoblje.

Tko nije dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu?

Fizičke osobe koje ostvaruju prihode od:

osobni dohodak (iz plaća zaposlenih), ako je taj dohodak ostvaren od istog poslodavca u istom obračunskom razdoblju;

dohodak od druge samostalne djelatnosti koja nije osnovna djelatnost poreznog obveznika;

glavni;

dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno.